සැහැල්ලු වාහන සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍රය

1. මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ

2. වට රවුමකදී

3. මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ

4. මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ

5. මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ

6. මෙම සලකුණෙන් දෙක්වෙන්නේ

7. මෙම සලකුණෙන් දෙක්වෙන්නේ

8. මෙම සලකුණෙන් දෙක්වෙන්නේ

9. මෙම සලකුණෙන් දෙක්වෙන්නේ

10. මෙම සලකුණෙන් දෙක්වෙන්නේ

11. මෙම සලකුණෙන් දෙක්වෙන්නේ

12. මෙම සලකුණෙන් දෙක්වෙන්නේ

13. මෙම සලකුණෙන් දෙක්වෙන්නේ

14. මෙම සලකුණෙන් දෙක්වෙන්නේ

15. මෙම සලකුණෙන් දෙක්වෙන්නේ

16. මෙම සලකුණෙන් දෙක්වෙන්නේ

17. මෙම සලකුණෙන් දෙක්වෙන්නේ

18. මෙම සලකුණෙන් දෙක්වෙන්නේ

19. මෙම සලකුණෙන් දෙක්වෙන්නේ

20. නාගරික සිමාව තුලදී අනුමත උපරිම වේග සිමාවන්.

21. පදික මාරුවකි ඇති විට

22. රථ වාහන ආලෝක සංඥාවල කහ එලිය පමණක් දැල්වේ නම්.

23. රාත්‍රී කාලයේදී වාහනය නෙවෙත්විම කළ යුත්තේ.

24. ඔබ ගමන කරන මාර්ගයේ ඉදිරිය නොපෙනෙන වංගුවක් ඇති විට ඔබ කළ යුත්තේ.

25. රූප සටහනට අනුව වාහනයක් හන්දියකදී හැරවීමේදී “ අ “ ස්ථානයේදී.

26. රූප සටහනට අනුව වාහනයක් හන්දියකදී හැරවීමේදී “ ආ “ ස්ථානයේදී.

27. රූප සටහනට අනුව වාහනයක් හන්දියකදී හැරවීමේදී “ ඇ “ ස්ථානයේදී.

28. රූප සටහනට අනුව “ A “ දැක්වෙන කඩ ඉරෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ.

29. රූප සටහනට අනුව “ B “දැක්වෙන කඩ ඉරෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ.

30. පාරේ මැද තනි සුදු ඉරක් ඇති විට.

31. පාරේ මැද එක ළඟින් වූ සුදු ඉරි 2 ක්ඇති විට.

32. මෝටර් වාහනයක ඉදිරි පස බෆරය මත ලෝහමය ආරක්ෂීක වැටක් සවි කිරීම.

33. රියදුරු විසින් වාහනයක් පදවන සෑම විටම තම රියදුරු බලපත්ර්ය තමා සන්තකයේ තබා ගැනීම.

34. තම වාහනයට ඉදිරියෙන් ගමන් කරන වාහනයකට වම් පසින් පසු කර යා හැකි වන්නේ.

35. වාහනය නවතා තැබීමේදී ඔබ කළ යුතු වැදගත් කාර්ය වන්නේ.

36. අවධානම් හැඟවීමේ පහන් දැල්විය යුත්තේ.

37. මෝටර් වාහනයකට ඉන්දන පිරවීමේදී.

38. වට රවුමක පිළි පැදිය යුතු නිතිය වන්නේ.

39. වෙනත් වාහනයක් ඉස්සර කිරීමේදී පළමුව කළ යුත්තේ.

40. රිය අනතුරක් පොලීස් ස්ථානයට වාර්තා කිරීම සඳහා දි ඇති උපරිම කාල සීමාව.

Score =

Correct answers: